A-kasse vs jobcenter vs mig-gate!

Nu er det vist på tide at jeg skriver et meget meget langt blogindlæg om min kamp med jobcenter/A-kasse.
Først vil jeg lige sige, at jeg godt forstår jobcenteret og a-kassens mange fejl. Med over 22.000 siders regler og bekendtgørelser, kan det ikke undgå at man rammer ind i blinde vinkler. Jeg er ramt ned midt i et.

Hele sagen handler om, hvorvidt jeg skal i aktivering. Her spiller en række ting ind. For det første har kommunen pligt til at sende mig i aktivering når jeg har været ledig i 9 måneder. Jeg har været ledig siden 11. oktober 2010. Tæller man frem er det altså den 11. juli.
Men… jeg har været i virksomhedspraktik fra 22. november til 17. december. En regel siger så, at man skal aktiveret senest 6 måneder efter man sidst har været i aktivering. Altså den 17. juni. Det var også her Jobcentret mente at jeg skulle aktiveret. Men der er så en § med følgende ordlyd:

I følge bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, §89 stk 2.:
Når en person, der er omfattet af § 87, har modtaget og afsluttet sit første tilbud før 9 måneders sammenlagt ledighed, og personen efter afslutningen af tilbuddet har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt mindst 6 måneder, har pågældende dog først ret og pligt til at påbegynde efterfølgende tilbud ved 9 måneders sammenlagt ledighed.

Altså hvis det er før 9 måneder, så tæller de 9 måneder stadig.
Den slugte Jobcentret med denne besked:

Du klager over, at du ved samtale på jobcentret den 21. marts 2011 fik oplyst, at du har falddato for aktivering i uge 25/2011. Da du er tilmeldt den 11. oktober 2011, mener du, at datoen først er i uge 27/2011, da du skal aktiveres ved senest 9 måneders ledighed.

Ifølge de oplysninger, som jobcentret havde ved samtalen, overgik du til 2. ledighedsperiode i uge 25/2011. Jobcentret skal som udgangspunkt forholde sig til de data, som er oplyst i vores systemer og som a-kassen har indberettet, og ligeledes aktivere i overensstemmelse med disse datoer. Jobcentret har ikke mulighed for at ændre på datoerne, da de er beregnet ud fra den indberetning, som a-kassen foretager. Jobcentret kan dog oplyse, at falddatoen efterfølgende er blevet opdateret, således at datoen nu er uge 28/2011. Hvis du har spørgsmål i forhold til udregning af den konkrete dato skal du rette henvendelse til din a-kasse.

Jobcentret kan i tillæg oplyse, at når en ledig har deltaget i et tilbud i minimum 4 uger, vil den næste aktiveringsdato falde 6 måneder senere, idet den ledige har ret og pligt til at deltage i nyt tilbud, når personen har modtaget offentlige ydelser i sammenlagt 6 måneder efter det første tilbud.
Jf. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 1428 af 14/12/2009.

Så de siger at de glemmer den paragraf jeg har fundet, men ændre alligevel datoen under påskud af at det er A-kassens fejl.

Så langt så godt.
Men det betyder altså at jeg nu skal i aktivering 3 uger inden jeg skal starte på mit nye job. Men en anden paragraf lyder således:

I henhold til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 8A, kap. 16 §104 og Lov om arbejdsløshedsforsikring mv §62, og Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr 58 af 27/1-11 om en aktiv beskæftigelsesindsats §35 og §101, tæller kursus på mere end 20 time som fuldtidsundervisning.

I LBK nr 1428 af 14/12/2009 i §35 står der følgende :
§ 35. For personer, der er fyldt 30 år, og som er omfattet af § 2, nr. 2, kan der alene gives tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger inden for den første sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp eller starthjælp.

BEK nr 58 af 27/01/2011 § 115 6) stk 3
Stk. 3. I opgørelsen af perioder med sammenlagt ledighed efter § 85, stk. 1, og §§ 87-89 vedrørende ret og pligt til tilbud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats medregnes ikke uger, hvor pligten til tilbud bortfalder efter § 35 på grund af mindst 20 timers ordinær beskæftigelse i gennemsnit om ugen.

Det var ikke helt nok, så jeg tilføjede følgende forklaring fra Schültz lovsamling, som er et firma der lever af at fortolke regler og love, og har landets jobcentre som kunder…:

For dagpengemodtagere medregnes uger, hvor den ledige har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller deltaget i tilbud. Hvis en dagpengemodtager deltager i selvvalgt uddannelse efter LAB kapitel 8A på fuld tid, medregnes perioden ikke ved opgørelse af tidspunkt for ret og pligt, da den ledige udelukkende modtager uddannelsesydelse under forløbet.

Det mente de stadig ikke var rigtigt. Derfor fandt jeg følgende:
Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige – retsinformation.dk
(Direkte link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132816 )

– Hvis den selvvalgte uddannelse er på fuld tid:

Tidspunktet for, hvornår den ledige senest har ret og pligt til aktivering, fremgår af §§ 85- 88 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For under 30-årige er det senest efter 13 ugers sammenlagt ledighed. For 30 til 60-årige er det senest efter 9 måneders og for personer, der er fyldt 60 år, senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed. Desuden har de 18 til 19-årige fra 1. maj 2010 til 1. januar 2012 ret og pligt til aktivering senest efter 4 ugers sammenlagt ledighed.

Uger, hvor en ledig deltager i selvvalgt uddannelse på fuld tid er døde perioder i forhold til beregning af tidspunktet for ret og pligt til aktivering, dvs. de udskyder automatisk ret og pligt-tidspunktet, idet sådanne uger ikke medregnes ved opgørelse af de ovennævnte ugetal.

Dette skyldes, at der under perioder med selvvalgt uddannelse på fuld tid alene udbetales uddannelsesydelse, og tidspunktet for ret og pligt-aktivering alene opgøres på baggrund af uger, der er berørt af dagpenge eller løntilskud.

Her melder Jobcenteret så pas. Modtager følgende mail fra jobcentret:

Jeg må bede dig om at kontakte din a-kasse ang. falddato for din aktivering.
Jobcentret har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Så jeg må i gang med A-kassen.
De forstår ikke helt at det ikke er jobcenteret som skal afgøre det, men vil meget gerne hjælpe mig. Så jeg venter på et opkald.

I mellemtiden ville jeg lige tjekke, mest for sjov, hvordan det forholder sig med aktivering. Aktivering står nemlig listet op mange stedet, og flere steder står der, at aktivering skal vare mere end 4 uger. Og det er jo svært for mig, da jeg skal starte på et fast arbejde 3 uger efter min aktiveringsdato.
Jeg ringer til jobcenteret og får fat i vagten. Jeg spørger til om aktivering skal vare 4 uger for at tælle som aktivering, og han svarer: Ja.
Han vil dog gerne vide hvorfor jeg spørger. Jeg forklarer ham, at jeg skal starte arbejde tre uger efter min aktiveringsdato. Han siger så, at hvis han var min sagsbehandler, så skulle jeg slet ikke aktiveres. Det er jo spild af tid..!

Nå, min a-kasse kender så ikke til reglen om at det ikke tæller med, og hun blev noget bange, da jeg sagde det. For det havde jo indflydelse på rigtigt rigtigt mange mennesker… Så nu er jeg sendt videre til deres ekspert på området. Så må vi se hvad der sker!

Update følger!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *