Tølløse Privat- og Efterskole

Tølløse Privat- og Efterskole er en efterskole midt på Sjælland med tre forskellige linjer.

Man kan vælge mellem musiklinje, sportslinje eller danse- og teaterlinjen.

Læs mere her: https://www.tpoe.dk

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Så troede man ikke der skulle ske mere

men…

Jeg fik ret i balladen omkring aktivering. Dog står der stadig følgende på min side på jobnet.dk:

Michael starter på job som folkeskolelærer d. 1/8-11. Søger forskellige vikariater og er orienteret om at der vil ske aktivering senest uge 25.

Ugen er forkert. Men i jobcenteret kan ikke ændre det der står…

A-kassen har indberettet den nye falddato for aktivering, som er uge 31/2011. Når a-kassen indberetter dette, går der elektronisk besked til jobcentrets system.
Vi kan desværre ikke rette i teksten, der er skrevet ved tidligere samtaler på jobcentret.
Men vi skal naturligvis forholde os til de datoer, også når der indberettes nye, som står i vores system.
Vi er derfor opmærksomme på den nye falddato for aktivering.

Så fedt..

Nu er jeg så blevet indkald til samtale omkring job… igen…
Til den samtale skal jeg have to jobs med, som jeg vil søge. Fedt… Hvilke jobs kan man søge, som jeg skal søge EFTER den 8. juni, hvor samtalen er, og som har start INDEN jeg skal begynde på mit nye job den 1/8.
Jeg er skolelærer… jeg skal altså starte med at søge lærerstillinger. Men hov.. sommerferie, tænker du nok. Og ja, det gør jeg også!
Så tilbage er at søge stillinger som jeg ikke vil have, eller stillinger som vikar. Men selv vikar-jobsne er længerevarende.

Men hvad mon jobcenteret siger til den nye samtale. Der er jo ikke sket noget siden sidste samtale. Andet end datoen hvor jeg starter nyt job er kommet nærmere.

Desuden flytter jeg snart kommune, og dermed jobcenter. Det skal nok blive spændende at se hvad der så sker.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nyt svar fra A-kasse

Så kom min A-kasse med svar. Og det er noget jeg kan bruge. De skriver:

Du kan nu kontakte dit Jobcenter og bede dem om at kigge på Arbejdsmarkedsportalen. Der kan Jobcenteret se vedlagte meddelelse fra mig om dette:
Vores medlem har deltaget i 6 ugers selvvalgt uddannelse fra 31.1.2011 til og med 11.3.2011.
Vi har ved en fejl meddelt disse 6 uger som forbrug, og derfor bliver medlem aktiveret for tidligt.
I bedes se bort fra de 6 ugers forbrug så medlem ikke aktivers for tidligt.
Tine C*****
Konsulent i FTF-A

Hurra… jeg vandt… og jeg havde ret fra starten. Ahhh… Champagnen skal lige være kold, og klokken skal være over over middag før jeg åbner den. Selv om man er på dagpenge kan man godt vente med at drikke alkohol til efter 12.00.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nyt fra A-kasse

Så kom svaret fra A-kassen ekspert på 6 ugers selvvalgt uddannelse og “tæl ugerne du har ret til dagepenge i”:

Hej Michael Mikkelsen.
Jeg har modtaget din mail om, hvornår du har ret og pligt til aktivering, og om 6 ugers selvvalgt uddannelse som død periode.

Det er helt korrekt, at reglerne er sådan. Men det er Jobcenteret du skal henvende dig til om dette, da det er Jobcenteret, der alene er ansvarlige for, hvornår du skal aktiveres. De kan godt skønne, at en tidligere indsats kan hjælpe dig. Så du skal tale med Jobcenteret hvis du mener, at du ikek skal aktiveres på nuværende tidspunkt.

Du har på nuværende tidspunkt (udgangen af uge 15. 2011) brugt 27 ydelsesuger, og du har 77 ydelsesuger til rest ifølge vores opgørelse af dette.

Hvis der er noget du er I tvivl om, er du velkommen til at kontakte os.

Super… A-kassen siger jeg skal tale med jobcenter som siger jeg skal tale med A-kasse. Er der flere som vil være med til at spille smørklat?

Nå… jeg skrev derfor følgende brev til A-kasse-eksperten:

Ja, så er jeg så på bar bund…
Sagen er den at mit jobcenter siger jeg skal tale med jer, da det er jer som tæller ugerne sammen. Og da de kontaktede jer sidst, fik de at vide at de 6 uger skulle tælles med.
Det betyder at jeg skal i aktivering i uge 28 2011. Når du giver mig ret (som den første af alle… inkl flere jobcentermedarbejdere der mente jeg skulle have mine skolepenge tilbage hvis jeg mente at de 6 uger ikke skulle tælles med) betyder det (i følge jobcenter) at I skal ændre hvor mange uger der er brugt, så de kan ændre min dato for seneste aktivering.

Sagen er den at jeg har job pr. 1/8, og lige nu skal jeg altså aktiveres i tre uger. Tælles de 6 uger ikke med, skal jeg altså ikke aktiveres.

Jeg aner ikke hvad jeg skal stille op. Nu ved jeg at jeg har ret. Men mit jobcenter vil ikke hører på mig, og i beder mig kontakte jobcenter. Så du kan nok se at jeg sidder fast! Hvad skal jeg gøre nu?

Ja… så… UPDATE KOMMER NOK EN GANG…!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

A-kasse vs jobcenter vs mig-gate!

Nu er det vist på tide at jeg skriver et meget meget langt blogindlæg om min kamp med jobcenter/A-kasse.
Først vil jeg lige sige, at jeg godt forstår jobcenteret og a-kassens mange fejl. Med over 22.000 siders regler og bekendtgørelser, kan det ikke undgå at man rammer ind i blinde vinkler. Jeg er ramt ned midt i et.

Hele sagen handler om, hvorvidt jeg skal i aktivering. Her spiller en række ting ind. For det første har kommunen pligt til at sende mig i aktivering når jeg har været ledig i 9 måneder. Jeg har været ledig siden 11. oktober 2010. Tæller man frem er det altså den 11. juli.
Men… jeg har været i virksomhedspraktik fra 22. november til 17. december. En regel siger så, at man skal aktiveret senest 6 måneder efter man sidst har været i aktivering. Altså den 17. juni. Det var også her Jobcentret mente at jeg skulle aktiveret. Men der er så en § med følgende ordlyd:

I følge bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, §89 stk 2.:
Når en person, der er omfattet af § 87, har modtaget og afsluttet sit første tilbud før 9 måneders sammenlagt ledighed, og personen efter afslutningen af tilbuddet har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i sammenlagt mindst 6 måneder, har pågældende dog først ret og pligt til at påbegynde efterfølgende tilbud ved 9 måneders sammenlagt ledighed.

Altså hvis det er før 9 måneder, så tæller de 9 måneder stadig.
Den slugte Jobcentret med denne besked:

Du klager over, at du ved samtale på jobcentret den 21. marts 2011 fik oplyst, at du har falddato for aktivering i uge 25/2011. Da du er tilmeldt den 11. oktober 2011, mener du, at datoen først er i uge 27/2011, da du skal aktiveres ved senest 9 måneders ledighed.

Ifølge de oplysninger, som jobcentret havde ved samtalen, overgik du til 2. ledighedsperiode i uge 25/2011. Jobcentret skal som udgangspunkt forholde sig til de data, som er oplyst i vores systemer og som a-kassen har indberettet, og ligeledes aktivere i overensstemmelse med disse datoer. Jobcentret har ikke mulighed for at ændre på datoerne, da de er beregnet ud fra den indberetning, som a-kassen foretager. Jobcentret kan dog oplyse, at falddatoen efterfølgende er blevet opdateret, således at datoen nu er uge 28/2011. Hvis du har spørgsmål i forhold til udregning af den konkrete dato skal du rette henvendelse til din a-kasse.

Jobcentret kan i tillæg oplyse, at når en ledig har deltaget i et tilbud i minimum 4 uger, vil den næste aktiveringsdato falde 6 måneder senere, idet den ledige har ret og pligt til at deltage i nyt tilbud, når personen har modtaget offentlige ydelser i sammenlagt 6 måneder efter det første tilbud.
Jf. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nr. 1428 af 14/12/2009.

Så de siger at de glemmer den paragraf jeg har fundet, men ændre alligevel datoen under påskud af at det er A-kassens fejl.

Så langt så godt.
Men det betyder altså at jeg nu skal i aktivering 3 uger inden jeg skal starte på mit nye job. Men en anden paragraf lyder således:

I henhold til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 8A, kap. 16 §104 og Lov om arbejdsløshedsforsikring mv §62, og Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr 58 af 27/1-11 om en aktiv beskæftigelsesindsats §35 og §101, tæller kursus på mere end 20 time som fuldtidsundervisning.

I LBK nr 1428 af 14/12/2009 i §35 står der følgende :
§ 35. For personer, der er fyldt 30 år, og som er omfattet af § 2, nr. 2, kan der alene gives tilbud om vejledning og opkvalificering i op til i alt 6 uger inden for den første sammenhængende periode på 9 måneder med kontanthjælp eller starthjælp.

BEK nr 58 af 27/01/2011 § 115 6) stk 3
Stk. 3. I opgørelsen af perioder med sammenlagt ledighed efter § 85, stk. 1, og §§ 87-89 vedrørende ret og pligt til tilbud i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats medregnes ikke uger, hvor pligten til tilbud bortfalder efter § 35 på grund af mindst 20 timers ordinær beskæftigelse i gennemsnit om ugen.

Det var ikke helt nok, så jeg tilføjede følgende forklaring fra Schültz lovsamling, som er et firma der lever af at fortolke regler og love, og har landets jobcentre som kunder…:

For dagpengemodtagere medregnes uger, hvor den ledige har modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller deltaget i tilbud. Hvis en dagpengemodtager deltager i selvvalgt uddannelse efter LAB kapitel 8A på fuld tid, medregnes perioden ikke ved opgørelse af tidspunkt for ret og pligt, da den ledige udelukkende modtager uddannelsesydelse under forløbet.

Det mente de stadig ikke var rigtigt. Derfor fandt jeg følgende:
Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige – retsinformation.dk
(Direkte link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132816 )

– Hvis den selvvalgte uddannelse er på fuld tid:

Tidspunktet for, hvornår den ledige senest har ret og pligt til aktivering, fremgår af §§ 85- 88 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. For under 30-årige er det senest efter 13 ugers sammenlagt ledighed. For 30 til 60-årige er det senest efter 9 måneders og for personer, der er fyldt 60 år, senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed. Desuden har de 18 til 19-årige fra 1. maj 2010 til 1. januar 2012 ret og pligt til aktivering senest efter 4 ugers sammenlagt ledighed.

Uger, hvor en ledig deltager i selvvalgt uddannelse på fuld tid er døde perioder i forhold til beregning af tidspunktet for ret og pligt til aktivering, dvs. de udskyder automatisk ret og pligt-tidspunktet, idet sådanne uger ikke medregnes ved opgørelse af de ovennævnte ugetal.

Dette skyldes, at der under perioder med selvvalgt uddannelse på fuld tid alene udbetales uddannelsesydelse, og tidspunktet for ret og pligt-aktivering alene opgøres på baggrund af uger, der er berørt af dagpenge eller løntilskud.

Her melder Jobcenteret så pas. Modtager følgende mail fra jobcentret:

Jeg må bede dig om at kontakte din a-kasse ang. falddato for din aktivering.
Jobcentret har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Så jeg må i gang med A-kassen.
De forstår ikke helt at det ikke er jobcenteret som skal afgøre det, men vil meget gerne hjælpe mig. Så jeg venter på et opkald.

I mellemtiden ville jeg lige tjekke, mest for sjov, hvordan det forholder sig med aktivering. Aktivering står nemlig listet op mange stedet, og flere steder står der, at aktivering skal vare mere end 4 uger. Og det er jo svært for mig, da jeg skal starte på et fast arbejde 3 uger efter min aktiveringsdato.
Jeg ringer til jobcenteret og får fat i vagten. Jeg spørger til om aktivering skal vare 4 uger for at tælle som aktivering, og han svarer: Ja.
Han vil dog gerne vide hvorfor jeg spørger. Jeg forklarer ham, at jeg skal starte arbejde tre uger efter min aktiveringsdato. Han siger så, at hvis han var min sagsbehandler, så skulle jeg slet ikke aktiveres. Det er jo spild af tid..!

Nå, min a-kasse kender så ikke til reglen om at det ikke tæller med, og hun blev noget bange, da jeg sagde det. For det havde jo indflydelse på rigtigt rigtigt mange mennesker… Så nu er jeg sendt videre til deres ekspert på området. Så må vi se hvad der sker!

Update følger!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Svar til Troels Lund Poulsen

Kære Troels Lund Poulsen

Tak for dit svar. Det er rart at vide, at du tager dig tid til at svare mig.

Desværre forholder du dig ikke meget til indholdet i videoen. Her tænker jeg mest på udsagnet om konsekvensen af test/prøver og på måden skolen er inddelt på.

Derudover vil jeg gerne takke dig. Jeg er nemlig blevet ansat på en privatskole. Det jeg vil takke dig for, er at jeg, med din og din regeringspolitik på folkeskoleområdet, er sikret job de næste mange mange år. Folkeskolen forfalder, lærerne enten flygter, går ned med stress eller går på pension. Samtidig er skolernes stand mange steder så ringe, at de ikke opfylder kravene for voksnes arbejdsmiljø.

Jeg er klar over, at I som politikere ynder at pege fingre og fortælle, at fejlen er alle andres. Det er jo aldrig jer som har ansvaret. Det er kommunerne, skoleinspektørerne eller lærerne, der efter jeres mening er det svage led i undervisningens lange kæde.

Jeg håber, at der i Jeres nye plan for folkeskolen er lagt op til, at lærerne får den frihed til at undervise på den måde de er bedst til, og ikke skal presses ned i en politikerbestemt kasse. Jeg håber også, at der er lagt op til at lærerne kan få mere efteruddannelse, så de kan følge med eleverne, der alle er født med en mobil i hånden.

Et godt råd til dig er:
Giv lærerne deres undervisningsfrihed tilbage og stol på dem. De kan godt.

Venlig hilsen

Michael Mikkelsen
Søholtparken 35
2660 Brøndby Strand
Tlf. 22415343
mail@svendherlig.dk

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Jobcenter… åh min gud…

Ja, jeg besøgte det. Lidt for at se hvordan det var og hvem der ellers var der.
Jeg skulle aflevere en blanket om virksomhedspraktik. (Det er praktik i en virksomhed, hvor jeg stadig får dagpenge og firmaet ikke betaler noget – Og det varer 4 uger.)
Tjek, tænkte jeg! Blanketten var udfyldt, jeg skal bare aflevere den, og så er det ok.
Meeeen nej… Virksomhedspraktik til mig? Næ, jeg er jo ikke evnesvag… Jeg har jo kun været arbejdsløs et par uger… Stolt viser damen mig min “beskæftigelsesstatus” fra de sidste 5 år. Og jeg har jo lavet noget hele tiden… Jo… det er rigtigt. Eller det vil sige, at jeg faktisk bare ikke har meldt mig arbejdsløs de gange jeg ikke har haft noget at lave.. men pyt.
Jeg må diskutere med de to damer, og jeg er berettet til at komme i virksomhedspraktik… Det koster ikke dem noget, det koster ikke mig noget(Jo, tid..) og jeg skal stadig lave alle de der ansøgninger til jobs jeg ikke får.
Efter lidt vrøvlen fra min side, går de med til det, da de jo godt kan se at det måske er meget godt, og når nu politikerne siger at man skal gøre det.

De ender med at, meget mod deres vilje, at godkende den, meeeen den skal lige forbi en chef…

Flot Jobcenter… Jeg vil bare gerne lærer noget nyt. Og jeg har en mulighed for at lære noget nyt. Jeg har et sted og de vil gerne have mig i praktik.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mit svar på dansk og i oversættelse:

Her kommer først mit danske svar:

Kære prestigefyldte internationale firmas human resource-afdeling.

Det var vel nok heldigt at i skrev til mig. Jeg står nemlig lige og mangler arbejde i området med bopæl.

Hvad går den hurtige og gratis uddannelse ud på? Og hvad går jobbet egentligt ud på?
Jeg vil gerne vælge mellem fastansættelse eller en midlertidig ansættelse, men det kommer altså an på lønnen.
Jeg har en smule mere kendskab til engelsk end minimal, så jeg ved ikke om det gør at jeg ikke kan få jobbet.

Glæder mig til at høre fra jer.

Farvel. Tak at du har læst denne tekst.

Michael Mikkelsen
mail@svendherlig.dk

Og så efter googleTranslate:

Dear prestigious international company’s human resource department.

It was probably fortunate that in writing to me. I stand JUST and missing work in the area of residence.

What is the fast and free education all about? And what does your job actually involve?
I would like to choose between permanent employment or a temporary assignment, but it will then depend on wages.
I have a bit more familiar with English than minimal, so I do not know if it makes that I can not get the job.

Looking forward to hearing from you.

Goodbye. Thank you that you have read this text.

Michael Mikkelsen
mail@svendherlig.dk

HOV! Det er jo ikke sjovt hvis jeg svarer på engelsk.. så jeg har bare sendt den danske udgave…!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jobmulighed?

Man skal jo søge, når man sådan er uden arbejde. Og jeg modtager da også nogle tilbud. Især et har min fulde opmærksomhed. Jeg synes lige i skal se hvad jeg har modtaget:

Hej.
Prestigefyldte internationalt firma er pa udkig efter regionale repraesentanter for kontrol med produktionen.
Arbejdet i omradet har bopael. Hurtig og gratis uddannelse. Kontrakt. Evne til at arbejde i hjemmet. Du kan kombinere med din almindelige job. Vaelg en fastansatte eller midlertidig beskaeftigelse.
Kraever minimal kendskab til engelsk (Samtale er ikke nodvendig. Behovet for at forsta enkle engelske udgave.)

Hvis du er interesseret skriv til vores Human Resources: ansarigat@gmail.com
ADVARSEL. Dette er en automatisk besked. Ma ikke svare direkte pa denne e-mail, da det ikke vil blive modtaget. E-mail kun til den adresse, specificeret i denne meddelelse.

Farvel. Tak at du har laest denne tekst.

Det skal jeg da søge. Især fordi arbejdet i området har bopæl. Det er en af de ting jeg sætter mest pris på ved et job…

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Så ringede a-kassen…

Gisp…
Så ringede Niels… ja.. og han var da super meget på lige så meget bar bund som de andre… herligt.

Så han har sendt en mail til deres afdeling for selvstændige. Det er så måske mig..! Argh!

Posted in Uncategorized | Leave a comment